Highlights från årsmötet

Här kommer några highlights från 2020års årsmöte.

 • Den nya styrelsen består av:
  • ordinarie ledamöter: Elin Moberg, Erika Hinders, Maria Karlgren, Martina Parborg, Johan Strömberg och Stina Appelkvist.
  • suppleant: Åsa Näsman
 • Våra revisorer Magnus Pettersson och Bo Axelsson fortsätter som revisorer för föreningen.
 • Budgeten för 2020 höll inte hela vägen fram men vi kan se att investeringar i värmepumparna i klubbstugan kommer löna sig på sikt samt att pandemins framfart eller inbrott inte har gjort en allt för stor grop i ekonomin. Detta leder till att budgeten för 2021 blir något stramare men att vi ändå ser ljust på framtiden.
 • I verksamhetsplanen för 2021 blickar vi framåt och hoppas att våra veckoaktiviteter skall kunna komma igång efter hand som restriktionerna lättar och att vi kan rusta upp vår anläggning och planera för nya upptåg som ska gagna medlemmarna.

Dagordning till Årsmötet den 7 mars

Här kommer dagordningen för klubbens årsmöte som hålls via Google Meet den 7 mars 2021.

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
 5. Fråga om mötet stadgeenliga utlysande. 
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Presentation av:
  1. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
  2. styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2020
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av kommande budget. 
 12. Behandlingen av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 13. Val av:
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år;
  2. styrelseledamöter för en tid av 2 år;
  3. suppleanter för styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  4. 2 revisorer, 
  5. ledamöter i valberedningen. 
 14. Övriga frågor. 
 15. Mötet avslutas.