Dagordning till Årsmötet den 7 mars

Här kommer dagordningen för klubbens årsmöte som hålls via Google Meet den 7 mars 2021.

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
 5. Fråga om mötet stadgeenliga utlysande. 
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Presentation av:
  1. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
  2. styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2020
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av kommande budget. 
 12. Behandlingen av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 13. Val av:
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år;
  2. styrelseledamöter för en tid av 2 år;
  3. suppleanter för styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  4. 2 revisorer, 
  5. ledamöter i valberedningen. 
 14. Övriga frågor. 
 15. Mötet avslutas.